Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecný úrad

Obecné zastupiteľstvo v Dubovej na plnenie svojich funkcií v oblasti samosprávnych a prenesených funkcií a kompetencií zriadilo:

 

Obecný úrad Dubová

Tlačivá, vzory, hlásenia obce Dubová pre občanov (mimo formulárov e-governmentu) TU  >>>

 

Poštová adresa a kontakty:

 

Stránkové dni v obecného úradu:

Pondelok: 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Streda: 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Piatok: 8.00 – 12.00  

pracovníčky neodmietnu stránku ani mimo stránkový deň, ale je lepšie si dohodnúť stretnutie telefonicky (práca mimo úrad, pracovná zaneprázdnenosť, naliehavé úlohy, školenia, …)

 

Slovenská pošta a.s.

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8:00 – 12:00
Utorok: 8:00 – 12:00
Streda: 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00
Piatok: 8:00 – 12:00

 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo v spolupráci s okolitými obcami:

Spoločný obecný úrad pre stavebný poriadok a územné plánovanie

Obecné zastupiteľstvo zriadilo v spolupráci s okolitými obcami:

Spoločný obecný úrad pre stavebný poriadok a územné plánovanie
900 86 Budmerice č. 534
(budova bývalého obecného úradu)

 

 

Stránkové hodiny:

Pondelok:  8.00 – 12.00  
Utorok: nestránkový deň  
Streda:  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Štvrtok:  8.00 – 12.00  
Piatok: nestránkový deň  
Sobota:  7.00 – 12.00 vždy prvú sobotu v mesiaci

 

Tlačivá a formuláre dostupné: TU

Správne poplatky je potrebné zaplatiť Obci Dubová

 • bezhotovostne na účet Obce Dubová (po pridelení čísla spisu v registratúre Obce Dubová – variabilného symbolu),
 • alebo do pokladne Obecného úradu Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová v hotovosti, či platobnou kartou (POS terminál).

 

Pracovníčky obecného úradu Dubová:

PhDr. Ivana Špačková / hospodársko – správny pracovník 

Agenda:

 • evidencia obyvateľstva
  • prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt
  • odhlasovanie z pobytu
  • cudzinci
  • narodenie a úmrtie
 • vojenská evidencia
 • pokladňa
  • hotovostné príjmy a výdaje
  • POS terminál
  • Evidencia, realizácia operácií, kontrola a výkazy
 • podateľňa
  • protokolovanie pošty a bežná písomná agenda
  • prijímanie a expedícia poštových zásielok
  • korešpondencia bezdomovcov
  • asistencia pri podávaní podaní občanmi
  • prijímanie a evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií ( zákon 211/2000) prijímanie a evidencia sťažností (9/2010)
  • evidencia priestupkov
  • Komunikácia prostredníctvom e-governmentu (Decom, slovensko.sk)
 • miestne dane a poplatky
  • vedenie evidencie a zmeny
   • Nehnuteľnosti
   • Psy
   • odpady
   • Užívanie verejného priestranstva
   • Nevýherné hracie automaty
   • Ubytovanie
   • Poplatok za rozvoj
  • vyrubovanie daní a poplatkov
  • daňové konania
  • neplatiči
 • krátkodobé nájmy a ostatné poplatky a platby
  • cintorínske služby
  • hrobové miesta
  • verejné priestranstvo
  • trhové miesta
  • spoločenská sála a zariadenie
  • správne poplatky
 • overovanie listín a podpisov
 • prideľovanie súpisných a orientačných čísel
 • sociálna agenda
  • konzultácie a poradenstvo
  • sociálne posudky
  • seniori
  • jednorazová dávka v hmotnej núdzi
 • civilná ochrana a krízové riadenie
  • civilná ochrana
  • obrana štátu
  • hospodárska mobilizácia
  • varovanie a vyrozumenie
  • výdajňa odberných oprávnení
  • zabezpečovanie administratívy pre krízový štáb (ktorý je zároveň Miestnou povodňovou komisiou, štábom CO, evakuačnou komisiou...)
 • správa a prevádzka pohrebiska
  • evidencia hrobových miest
  • evidencia nájomných zmlúv
  • prevádzka Domu smútku a nádeje (obradná miestnosť, chladiace zariadenie)
 • stavebná agenda
  • zabezpečovanie administratívy stavebnému úradu (preposielanie, registratúra, poplatky)
  • malé zdroje znečistenia ovzdušia (stanoviská k výstavbe, prevádzke, poplatky)
  • vodné stavby
  • drobné stavby
 • agenda územného plánovania
  • zabezpečovanie a príprava podkladov pre stanoviská, súhlasy, vyjadrenia
 • agenda ochrany životného prostredia
  • výruby a náhradné výsadby pre obyvateľov obce Dubová
  • výruby a náhradné výsadby pre mesto Modra, obec Vinosady,
  • evidencia hlásení o nakladaní s odpadovými vodami
 • agenda dopravy a komunikácií
  • rozkopávky
  • zvláštne užívanie miestnych komunikácií
 • ochrana osobných údajov (GDPR)
 • informačný systém obce
  • miestny rozhlas
  • sms systém
  • Povinné zverejňovanie
  • úradná tabuľa obce a CUET
 • Zabezpečovanie volieb
 • Zabezpečovanie agendy pre prácu obecného zastupiteľstva
 • Zabezpečovanie agendy pre prácu komisií

Kontakty:

 

Božena Uherčíková / kancelária prvého kontaktu  (polovičný úväzok)

Agenda:

 • Podateľňa (elektronická registratúra)
  • protokolovanie pošty a bežná písomná agenda
  • prijímanie a expedícia poštových zásielok
  • korešpondencia bezdomovcov
  • asistencia pri podávaní podaní občanmi
  • prijímanie a evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií ( zákon 211/2000) 
  • prijímanie a evidencia sťažností (9/2010)
  • evidencia priestupkov
 • overovanie listín a podpisov (pomocné a prípravné práce)
 • informačný systém obce
  • Povinné zverejňovanie
  • úradná tabuľa obce a CUET
 • Zabezpečovanie agendy pre prácu obecného zastupiteľstva
 • Zabezpečovanie agendy pre prácu komisií

Kontakty:

 

Anežka Kyrinovičová / ekonomický úsek 

Agenda:

 • Štatistika a výkazníctvo
 • ekonomická agenda
  • účtovníctvo
  • rozpočet
  • majetok
  • inventarizácia
  • kontrola
 • školstvo
  • originálne kompetencie – MŠ, ŠJ, ŠKD
  • prenesený výkon štátnej správy - ZŠ, predškoláci
 • sociálna agenda
  • aktivačná činnosť (dlhodobo nezamestnaní)
 • povinná školská dochádzka
 • overovanie listín a podpisov
 • personálna a mzdová agenda zamestnancov obecného úradu, ZŠ,ŠJ,MŠ,ŠKD
 • BOZP
 • Miestne dane a poplatky, platby
  • výherné hracie automaty
  •  bezhotovostné platby
 • Evidencia zmlúv, zmluvných vzťahov, objednávok, dodávateľov, poskytovateľov služieb
 • Evidencia detských ihrísk a úrazov
 • informačný systém obce
  • miestny rozhlas - hlásenia
  • Povinné zverejňovanie
 • Zabezpečovanie volieb
 • Zabezpečovanie agendy pre prácu obecného zastupiteľstva
 • Zabezpečovanie agendy pre prácu komisií

Kontakty:

 

Petra Fandlová / ekonomický úsek : (skrátený úväzok)

Agenda:

 • Štatistika a výkazníctvo (pomocné a prípravné práce)
 • ekonomická agenda
  • účtovníctvo
 • školstvo (pomocné a prípravné práce)
  • originálne kompetencie – MŠ, ŠJ, ŠKD
  • prenesený výkon štátnej správy - ZŠ, predškoláci
 • povinná školská dochádzka
 • Evidencia zmlúv, zmluvných vzťahov, objednávok, dodávateľov, poskytovateľov služieb
 • Verejné obstarávanie (administratívne spracovanie)
  • harmonogram VO (realizácia a sledovanie)
  •  objednávky
  •  zverejňovanie (portál UVO)
 • informačný systém obce
  • Povinné zverejňovanie
 • Zabezpečovanie volieb
 • Zabezpečovanie agendy pre prácu obecného zastupiteľstva
 • Zabezpečovanie agendy pre prácu komisií

Kontakty:

 

Informácie o kompetenciách

Kompetencie obce (t. j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71)
 • zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce

Rozdeľujeme ich na originálne – samosprávne kompetencie a prenesené – prenesený výkon štátnej správy, kde boli na obce prenesené kompetencie na úsekoch:

 • matrík
 • hlásenia pobytu a registra obyvateľov
 • bývania
 • telesnej kultúry
 • stavebného poriadku
 • štátnej vodnej správy
 • ochrany prírody a krajiny
 • ochrany ovzdušia
 • školstva
 • pozemných komunikácií
 • ochrany pred povodňami
 • hospodárskej mobilizácie

Obec Dubová spravuje kompetencie a plní povinnosti prostredníctvom:

 • Obecného zastupiteľstva v Dubovej
 • Starostu obce
 • Komisií obecného zastupiteľstva
 • Obecného úradu
 • Hlavného kontrolóra obce
 • Materskej školy
 • Základnej školy
 • Školského klubu detí
 • Školskej jedálne
 • Knižnice Vincenta Šikulu
 • Obecnej kroniky
 • Obecného cintorína
 • Spoločného stavebného úradu
 • Spoločného hasičského zboru v Častej
 • spolupráce s Charita Modra n.o.
 • spolupráce so spoločenskými organizáciami
 • spolupráce v združeniach

 

Podľa § 44 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby pre účely ochrany osobných údajov použiteľných pri riešení podnetov od dotknutých osôb:

JUDr. Ondrej Beracka
E-mail: ondrej@beracka.eu
Tel. č.: 0911 263 799

Podľa § 45 ods. 4 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v z. n. p. dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.