Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN

 1. o miestnych daniach - zrušené
 2. v oblasti čistoty a poriadku v obci Dubová - platné z roku 1991
 3. o dani z nehnuteľnosti - zrušené VZN č. 6 (3.3.1994)
 4. o chove zvierat - zrušené uznesením 19/2015
 5. Cintorínsky poriadok -zrušené 15.3.2008
 6. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 11.3.1995
 7. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 1.1.1996
 8. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 15.12.1996
 9. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 1.1.1998
 10. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 1.1.1999
 11. o vylepovaní volebných plagátov - zrušené VZN. Č. 20
 12. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Dubová - zrušené VZN č. 47
 13. o vypúšťaní vôd z domácností do cestných rigolov a dažďovej kanalizácie - zrušené uznesením 19/2015, 23.4.2015
 14. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 12.2.2000
 15. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 2.3.2001
 16. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 2.2.2002
 17. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 1.1.2003
 18. o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu - zrušené 1.1.2006
 19. o poplatkoch za umiestnenie jadrového zariadenia - zrušené 31.12.2004
 20. o vylepovaní volebných plagátov - zrušené
 21. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 31.12.2003
 22. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 31.12.2004
 23. o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a o spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Dubová - zrušené VZN. Č. 40
 24. o určení školského obvodu obce Dubová - zrušené VZN č. 34
 25. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené 29.12.2007
 26. povodňový plán záchranných prác obce Dubová - zrušené uznesením 138/2006
 27. o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom, infrazvukom a vibráciami - zrušené 28.2.2008
 28. Požiarny poriadok obce - od 23.4.2015 pozastavená činnosť
 29. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dubová - zrušené VZN č. 35
 30. Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dubová - zrušené VZN. 46
 31. o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach ( o poplatkoch v školstve)
  1. Príloha č. 11 - o výške príspevkov školstve - platná od 1.1.2024
 32. Zásady hospodárenia obce Dubová - zrušené VZN. Č. 44
 33. o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - zrušené VZN č. 54
 34. o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a určenie školské obvodu - Dodatok č. 1 - Rekonštruované v roku 2016 v znení Dodatku č. 1
 35. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 - platné od 26.4.2018
  1. 2023 VZN o dani - sadzby daní 2024
  2. 2023 VZN o dani - stanovenie sumy poplatku 2024
  3. 2019 Sadzba dane na osobu a prenocovanie a oslobodené osoby od dane
  4. Dodatok č. 3
 36. o odpadoch na území obce Dubová - zrušené VZN č. 45
 37. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, na dieťa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dubová - platné od 1.1.2016
  • Príloha č. 2 - O Určení výšky dotácia na prevádzku a mzdy z rozpočtu
 38. o dotáciách z rozpočtu obce - platné od 1.1.2017
 39. o vylepovaní volebných plagátov - platné od 6.10.2010
 40. o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v obci Dubová - Dodatok č. 1 - platné od 1..2012
 41. ÚPO, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Dubová - Dodatok č. 2 - platné od 20.7.2015
 42. o určení výšky normatívu a dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, na dieťa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia v zriaďovacej a územnej pôsobnosti obce Dubová a o podpore práce s mládežou - platné 1.4.2019
 43. o pomenovaní ulíc v obci Dubová - zrušené VZN č. 50
  • Príloha č. 3 - o určení názvo ulíc v obci Dubová, platné od 10.1.2017
 44. zásady hospodárenia s majetkom obce Dubová - Dodatok č.1 - platné od 1.1.2019
  • Príloha č. 1. - Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
  • Príloha č. 2 - Vzor súťažných podmienok OVS
  • Príloha č. 3 - Vzor záznamu z uzávierky OVS
  • Príloha č. 4 - Vzor zápisnice o priebehu vyhodnotenie OVS
  • Príloha č. 5 - Vzor oznámenia o priemom predaji
  • Príloha č. 6 - Podmienky pre umiestňovania reklamých zariadení
 45. o odpadoch - platné od 15.12.2012 v znení dodatku č. 1 a č.2
 46. Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dubová - zrušené VZN č. 55
 47. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Dubová - platné od 9.7.2016
 48. o poplatku za znečisťovanie ovzdušia - platné od 9.7.2016
 49. o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj - zrušené VZN č. 56
 50. o určení názvov ulíc a o číslovaní stavieb v obci Dubová - platné od 23.12.2017
  • Príloha č. 1 - Názvy ulíc obce
  • Príloha č .2 - Grafické znázornenie ulíc obce
 51. o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp na území obce Dubová - platné od 23.12.2018
  • Príloha č. 1 - Ohlásenie o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp
 52. o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová - platné od 28.10.2018
 53. o organizácii miestneho referenda - platné od 12.7.2019
 54. o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - platné od 24.10.2019 - zrušené VZN č. 56
  • Príloha č. 1 - Ohlásenie usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie
  • Príloha č. 2 - Oznámenie o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb
 55. Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dubová
  • Dodatok č. 1 - platné od 11.6.2020
  • Príloha č. 1 - Vzor zmluvy o prenájme hrobového miesta
  • Príloha č. 2 - Plán miest na pochovanie
  • Príloha č. 3 - Ohlásenie drobnej stavby na hrobovom mieste a žiadosť o vjazd vozidla na pohrebisko
  • Príloha č. 4 - Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (úpravy) na hrobovom mieste a povolenie vjazdu vozidla na pohrebisko
  • Príloha č. 5 - Výpoveď nájomnej zmluvy na hrobové miesto
 56. o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj - platné 27.12.2019
  • Príloha A - Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k miestnemu poplatku za rozvoj
  • Príloha B - Určenie výšky sadzby miestneho poplatku
 57. o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - platné od 1.6.2022
  1. Príloha č. 1 - Ohlásenie usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie
  2. Príloha č. 2 - Oznámenie o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb
 58. spádová oblasť MŠ

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 50 – o určení názvov ulíc a o číslovaní stavieb v obci Dubová Veľkosť: 691.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
dodatok č. 1 VZN č. 45 o odpadoch - schválené Veľkosť: 174.1 kB Formát: pdf Dátum: 3.3.2021
príloha B-2021 VZN o dani - stanovenie sumy poplatku 2021 - schválené Veľkosť: 141.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.1.2021
príloha A-2021 VZN o dani - sadzby daní 2021 - schválené Veľkosť: 105.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.1.2021
Rekonštruovane_VZN_55 Veľkosť: 291.6 kB Formát: pdf Dátum: 11.6.2020
VZN č. 52 – Príloha č. 2 Vzor súhlasu Veľkosť: 282.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 52 – Príloha č. 1 Vzor žiadosti Veľkosť: 285.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 52 – o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová Veľkosť: 227.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 51 – o nakladaní s odpadovými vodami Veľkosť: 320 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
príloha č. 9 VZN 31 o výške príspevkov v školstve platná od 1.12.2021 - návrh Veľkosť: 152 kB Formát: pdf Dátum: 13.9.2021
VZN č. 48 – o poplatku za znečisťovanie ovzdušia Veľkosť: 316.6 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 47 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Dubová Veľkosť: 180.3 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 45 o nakladaní s odpadmi Veľkosť: 156 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 44 - Dodatok č.1 platné od 1.1.2019 Veľkosť: 453.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 44 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Dubová Veľkosť: 219.5 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 42 - Príloha č. 4 - Určenie výšky finančných prostriedkov Veľkosť: 205.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 42 - o určení výšky normatívu a dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ Veľkosť: 48.5 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 41 - Dodatok č. 2 Zmeny a doplnky územného plánu obce Dubová Veľkosť: 67.2 kB Formát: rtf Dátum: 9.6.2020
VZN 45 o nakladani s KO a DSO - rekonštruované dodatok 1 Veľkosť: 252.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2021
Dodatok č. 3 VZN 35 o dani návrh - schválený Veľkosť: 136 kB Formát: pdf Dátum: 5.1.2022
príloha A-2022 VZN o dani - sadzby daní 2022 - schválené Veľkosť: 140.6 kB Formát: pdf Dátum: 5.1.2022
príloha B-2022 VZN o dani - stanovenie sumy poplatku 2022 - schválené Veľkosť: 150.9 kB Formát: pdf Dátum: 5.1.2022
VZN 57 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb 2022 Veľkosť: 135.5 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2022
VZN 58 spádová MŠ schválené Veľkosť: 60.3 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2022
VZN č. 55 -Prevádzkový poriadok pohrebiska Veľkosť: 164 kB Formát: pdf Dátum: 17.8.2022
príloha č. 10 VZN 31 - 2022 Veľkosť: 70 kB Formát: pdf Dátum: 5.10.2022
Príloha č. 11 VZN č. 31 účiná od 01.11.2022 Veľkosť: 246.4 kB Formát: pdf Dátum: 29.11.2022
Dodatok č. 2 - VZN č. 45 platný od 4.11.2022 Veľkosť: 975.8 kB Formát: pdf Dátum: 29.11.2022
VZN 45 o nakladani s KO a DSO - rekonštruované dodatok 1 a 2 Veľkosť: 414.4 kB Formát: pdf Dátum: 26.11.2023
príloha B-2023 VZN o dani - stanovenie sumy poplatku 2024 platné Veľkosť: 100.5 kB Formát: pdf Dátum: 16.1.2024
príloha č. 13 VZN 31 o výške príspevkov v školstve platná od 1.1.2024 platné Veľkosť: 108.7 kB Formát: pdf Dátum: 16.1.2024
príloha A-2023 VZN o dani - sadzby daní na 2024 - návrh 20 schválené Veľkosť: 140.7 kB Formát: pdf Dátum: 16.1.2024
dodatok č. 3 VZN č. 45 o odpadoch platné Veľkosť: 196.5 kB Formát: pdf Dátum: 16.1.2024
VZN č. 31 – o výške príspevkov v školstve Veľkosť: 46.5 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 53 – VZN o organizácii miestneho referenda Veľkosť: 342.7 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 56 o miestnom poplatku za rozvoj (od 1.1.2020) Veľkosť: 399.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č.54 – VZN o pravidlách času predaja a čase prevádzky služieb Veľkosť: 233.7 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 55 – prevádzkový poriadok pohrebiska Veľkosť: 219.3 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 55 - schválenie Veľkosť: 221.3 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 55 - obrazová príloha Veľkosť: 112.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 2 – v oblasti čistoty a poriadku v obci (užívanie verejného priestranstva, zodpovednosť za čistenie verejného priestranstva, zimná údržba, odvoz tuhého domového odpadu, povinnosti chovateľov Veľkosť: 117.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 4 – o chove zvierat Veľkosť: 56 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 5 – cintorínsky poriadok – zrušené novým VZN č. 30 Veľkosť: 47 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 13 – o vypúšťaní vôd z domácností do cestných rigolov a dažďovej kanalizácie – zrušené uznesením č. 19/2015 Veľkosť: 29.5 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 23 – o podmienkach poskytovania sociálnych služieb (spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady, príloha – výška úhrady za jednotlivé úkony) – – od 1.1.2011 zrušené novým VZN č. 40 Veľkosť: 37.5 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 25 – o miestnych daniach – zrušené novým VZN č. 29 Veľkosť: 97 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 26 – povodňový plán záchranných prác – zrušené uznesením č. 26/2011 Veľkosť: 158.5 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 27 – o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb – zrušené uznesením OZ č. 5/2008 z 28.2.2008 Veľkosť: 86 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 28 – Požiarny poriadok obce – zrušené uznesením č. 19/2015 Veľkosť: 148.5 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
Dodatok č. 1 k VZN č. 55 - ochranné pásmo Veľkosť: 70.7 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 31 - Príloha č. 8 - o výške príspevkov školstve - platná od 1.10.2019 Veľkosť: 196.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 33 – o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Veľkosť: 95.5 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 34 – o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a určenie školského obvodu Veľkosť: 53 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 34 - Dodatok č. 1 - Rekonštruované v roku 2016 v znení Dodatku č. 1 Veľkosť: 138.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č . 35 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 112 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 35 - príloha A Veľkosť: 202 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 35 - príloha B Veľkosť: 279.3 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 35 - príloha C Veľkosť: 324.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 37 – o dotácii v školstve Veľkosť: 45.8 kB Formát: rtf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 38 – o dotáciách z rozpočtu obce Veľkosť: 225.3 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 38 – príloha č. 1 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Dubová Veľkosť: 256.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2020
VZN č. 39 – o vylepovaní volebných plagátov Veľkosť: 44.5 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 40 – o sociálnych službách Veľkosť: 71.5 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 40 – Príloha č.1 Žiadosť o posúdenie odkázanosti Veľkosť: 61 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020
VZN č. 41 – územný plán obce Dubová Veľkosť: 33 kB Formát: doc Dátum: 9.6.2020