Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Výzva na zaplatenie nedoplatkov
Daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2020

Obec Dubová ako správca dane podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") na základe §
80 ods. 1 Daňového poriadku vyzýva fyzické a právnické osoby –
majiteľov nehnuteľností, vlastníkov a držiteľov psov, ktorí voči obci
nemajú uhradené dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatky za
komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2020 a predchádzajúce roky,
aby svoje záväzky uhradili v hotovosti v úradných hodinách (v dňoch
pondelok, streda, piatok) na obecnom úrade alebo bezhotovostne na
účet obce vedený vo Všeobecnej úverovej banke

IBAN: SK 64 0200 0000 0000 0662 0112.


Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň
z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2020
a predchádzajúce roky neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr
do 30.9.2020 a to buď zaplatením v pokladni OcÚ alebo na účet obce, a tak
sa vyhli prípadným sankciám.


Upozorňujeme tiež občanov, ktorí si neboli prevziať na obecnom úrade
nálepku na označenie smetnej nádoby platnú pre rok 2020 a nemajú

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
výzva na zaplatenie nedoplatkov 116.4 kB pdf 23.9.2020