Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Príroda a krajina

V katastri obce Dubová sa nachádzajú tieto chránené územia a prvky ochrany prírody a krajiny:

  • Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
  • Chránenom vtáčom území Malé Karpaty – zahrnuté do projektu Natura 2000
  • biokoridor regionálneho významu – rBK Hajdúky-Lindava* prechádzajúci v lese v hornej tretine katastrom obce naprieč z Modranského katastra k prameňu Vyvieračka a ďalej k toku rieky Gidra a po pravom brehu ďalej až do Budmeríc
  • biokoridor miestneho významu – mBK Berínsky* tiahnuci sa po toku Berínskeho potoka popod Kukle cez priehradu ku krížu až k Vištuckej hradskej
  • biokoridor miestneho významu – mBK Dubovský* tiahnuci sa od lesa cez Častovské k Močiarnemu kanálu, okolo hrušky popod Ochtále, cez “polčicové role” po sútok s Dubovským potokom pri skládke k rohu a dolu k vištuckej hradskej
  • biocentrum nadregionálneho významu nBC Vysoká-Hajdúky* sa nachádza v severnej tretine lesných porastov v katastri obce po Papierničku
  • biocentrum regionálneho významu rBC Lindava* tesne susedí s katastrom, je to vlastne časť lesa Lindava
  • biocentrum miestneho významu mBC Červený Kameň* tesne susedí s katastrom obce, je to hradný kopec s okolím na Píle

grafické vyobrazenie biokoridorov a biocentier je v návrhu územného plánu obce – Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny s návrhom prvkov ÚSES

Vtáčie druhy, ktoré sú predmetom ochrany v Chránenom vtáčom území Malé Karpaty, v katastrálnom území obce Dubová zahrnuté do projektu Natura 2000

Lesné druhy:

Nelesné druhy (vinice, lúky, záhrady a sady, okraje lesov):

Zaujímavosti, ktoré sme našli a budeme ich doplňovať na základe Vašich návrhov

Tiež “nebezpečné” rastliny: 

pajaseň žliazkatýastra kopijovitolistáastra novobelgickáježatec laločnatýslnečnica hľuznatánetýkavka malokvetájavorovec jaseňolistý (ktorého máme plný cintorín), rudbekia strapatáagát bielyhviezdnik ročný. Na tieto druhy sa síce v súčasnosti nevzťahujú žiadne legislatívne obmedzenia, ale nakoľko majú podobné vlastnosti a schopnosti ako skupina inváznych rastlín z vyhlášky, treba im venovať rovnakú pozornosť pokiaľ sa týka ich odstraňovania, potláčania a kontroly výskytu (v ich prípade to nie je povinnosťou vlastníkov podľa zákona).