Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hasiči  a rok  2022

Dátum: 11.01.2023
Autor: Obec Dubová
Hasiči  a rok  2022

OR HaZZ v Pezinku informuje

Hasiči  a rok  2022      

   Územná pôsobnosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku je okres Pezinok – 17 obcí a okres Senec 28 obcí. V uplynulom roku vykonali  príslušníci  Okresného Hasičského zboru v Pezinku na území okresu Pezinok a okresu Senec spolu 783 výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasahovali  173 krát v okrese Pezinok a 144 krát v okrese Senec. Výjazdov k dopravným nehodám bolo spolu  200  (73 v okrese Pezinok a 127 v okrese Senec). Technická pomoc - odstraňovanie padnutých stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, čerpanie vody a iné bola poskytnutá v 246 prípadoch.  Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči z hasičských staniciach v Pezinku a v Senci 8 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí uskutočnili hasiči 12  taktických a previerkových cvičení.  

Pri požiaroch v oboch okresoch vznikla priama škoda    576 800 €. V uplynulom roku, tak ako aj v ostatných rokoch, najviac požiarov  aj podľa celoslovenskej štatistiky vzniklo v jarných mesiacoch. Požiare vznikli  najčastejšie pri spaľovaní trávy a suchých porastov, spaľovaní odpadov a odpadkov, zakladaní ohňov v prírodnom prostredí.

Hasiči vykonávajú fyzicky veľmi náročnú prácu, ich fyzická zdatnosť  je dôležitá pri každom zásahu  - požiari, dopravnej nehode ale aj pri iných udalostiach, preto je nevyhnutné aby pravidelne vykonávali fyzickú prípravu. O tom, že sú dobre fyzicky pripravení svedčia aj      veľmi pekné výsledky, ktoré  dosiahli príslušníci okresného riaditeľstva v krajskom kole hasičského športu, keď získali  prvé, druhé aj tretie miesto v súťaži jednotlivcov – výstup do 4 podlažia cvičnej veže, prvé a druhé miesto v behu na 100 metrov cez prekážky a druhé miesto v štafete. Celkovo sa súťažné družstvo umiestnilo na krásnom druhom mieste.  

Príslušníci okresného riaditeľstva získali aj ocenenie primátora Mesta Pezinok za účasť pri zdolávaní rozsiahleho požiaru v Grécku.

Nemenej dôležitým oddelením okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré  vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní,  prejednáva priestupky voči fyzickým osobám   a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Za obdobie roka 2022 bolo vykonaných spolu 181 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 979 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti v uplynulom roku boli zdravotnícke zariadenia.

Pri kontrolách boli uložené 3 pokuty právnickým osobám a 9  blokových pokút občanom.   V rozkaznom konaní bola  uložená  jedna pokuta. V oblasti stavebnej prevencie (územné , stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1021 stanovísk. Na obciach boli v oblasti zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi  vykonané 2 komplexné a 6 následných  kontrol.

V  preventívno - výchovnej oblasti po uvoľnení opatrení vydaných v súvislosti so zvýšeným výskytom ochorení na Covid 19,  okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok - mesto,  Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a  Malokarpatským múzeom v Pezinku,    boli zorganizované oslavy svätého Floriána – patróna hasičov.  V priebehu celého roka vykonávali príslušníci okresného riaditeľstva     exkurzie pre  žiakov a deti   spojené s ukážkami práce hasičov a  techniky   na oboch hasičských staniciach (v Pezinku a v Senci). Zabezpečené boli aj rôzne informácie z oblasti ochrany pred požiarmi   pre občanom najmä v jarných a letných mesiacoch a taktiež boli občania informovaní o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.  

Takýmito a podobnými akciami  by sme chceli  prispieť k informovanosti detí a širokej verejnosti o náročnej práci hasičov aj  v nadchádzajúcom roku.

Profesionálni hasiči  prajú  občanom  v novom roku   veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.

pplk. Ing. Eva Orlická

OR HaZZ v Pezinku

 

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.