Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štrajová pohotovosť samospráv

Dátum: 22.05.2022
Autor: Obec Dubová
Štrajová pohotovosť samospráv

ZMOS informuje

Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom dnešnom rokovaní vyzvali členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania: 

 1. a)účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu, 
 2. b)zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,
 3. c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19. mája 2022 do 30. júna 2022,
 4. d)prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.
 5. e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS. 

V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6. 2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.   

Mimoriadny snem ZMOS vyzýva:
vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene prijala za aktívnej účasti ZMOS konkrétne opatrenia na pomoc mestám a obciam:

 1. a) vo vzťahu k nárastu cien energií dofinancovala medziročný nárast cien energií nad nárast prevyšujúci úroveň 25 %, riešila problém spojený s obstarávaním energií v segmente miestnej územnej samosprávy,  urýchlene zverejnila výzvy z Európskych investičných a štrukturálnych fondov a tiež Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré budú sledovať zavedenie energetického manažmentu a rozširovanie alternatívnych energetických zdrojov pre miestne samosprávy. Rovnako žiadame rozšírenie  regulácie cien energií, a to tak, aby nebol posudzovaný maximálny regulovaný objem energie vo vzťahu k jednotlivým miestnym samosprávam, ale vo vzťahu k ich jednotlivým budovám, v ktorých sú zabezpečované verejné služby,
 2. b) vo vzťahu k nárastu cien materiálov a služieb spôsobeného mimoriadnou situáciou, najmä stavebných materiálov, prijala opatrenia vo vzťahu k dofinancovaniu nárastu cien materiálov a služieb pre úspešné zrealizovanie zazmluvnených projektov EŠIF 2014 – 2020 do konca roka 2023,
 3. c) urýchlene prijala novú legislatívu v oblasti sociálnych služieb, a to v zmysle pripravovaných a schválených reformných zámerov, pričom odmietame snahy o centralizáciu výkonu originálnych pôsobností obcí cez ekonomické nástroje a účelové kritériá stanovené v zákonoch, tak ako sa tomu stalo v ostatnej veľkej novele zákona o sociálnych službách,
 4. d) prijala novú legislatívu v oblasti štátnej správy v školstve a školskej samospráve, a to v zmysle odstránenia protiústavného stavu, ktorý sa týka dofinancovania neverejných škôl a školských zariadení, pričom odmietame, aby obce a mestá ako predstavitelia verejnej správy, narábajúc s verejnými prostriedkami, financovali súkromných zriaďovateľov. Žiadame o posilnenie kompetencie Štátnej školskej inšpekcie, a to tak, aby výkon kontroly smeroval k okamžitej povinnosti nápravy nevyhovujúceho stavu a k zrušeniu tých škôl a školských zariadení, ktoré neposkytujú kvalitné vzdelávanie deťom, ale vykazujú znaky súkromného podnikania. Žiadame, aby sa prijali také legislatívne zmeny, ktoré zveria do rúk verejných zriaďovateľov škôl a školských zariadení kompetencie, ktorými budú vedieť zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre deti.  
 5. e) prijala opatrenia k náprave a zosúladeniu legislatívy SR, ktorá na samosprávy presúva úlohy bez finančného krytia, s Európskou chartou miestnej samosprávy a s čl. 71 ods. 1 Ústavy SR,
 6. f) aby pri prijímaní novej legislatívy vždy zhodnotili dopady prijatých reforiem na mestá a obce, a to z hľadiska finančného krytia v zmysle pravidiel finančnej decentralizácie, ako i z hľadiska napĺňania záväzkov vyplývajúcich z Európskej charty miestnej samosprávy.
 7. g) vyzýva a zároveň žiada poslancov Národnej rady SR, aby bez zbytočných prieťahov podporili návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v znení ako bol predložený na rokovanie NR SR v druhom čítaní vrátane pozmeňujúceho návrhu,

Mimoriadny snem ZMOS zásadne odmieta: 
a) navrhovanú daňovo-odvodovú reformu, ktorá bola koncipovaná bez akejkoľvek diskusie so samosprávnymi stavovskými organizáciami a má preukázateľne negatívne dopady na mestá a obce,

 1. b) snahy o centralizáciu výkonu originálnych pôsobností obcí cez ekonomické nástroje a účelové kritériá stanovené v zákonoch,
 2. c) povinnosť obcí v súvislosti s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  s účinnosťou od 1. 1. 2022, ktorou sa zasiahlo do originálnych kompetencií miest a obcí najmä tým, že štát prikázal obciam a mestám uzatvárať obchodné, ale aj občianskoprávne vzťahy v súvislosti s prijatými zmenami vo veci spolufinancovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb obcí,
 3. d) povinnosť obcí financovať neverejných zriaďovateľov škôl a školských zariadení v zmysle  novely zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s účinnosťou od 1. 1. 2022, ktorá bola prijatá bez akejkoľvek diskusie s mestami a obcami. Jej prijatím sa prehĺbila nespravodlivosť systému financovania škôl a školských zariadení. Súkromných a cirkevných  zriaďovateľov v plnej miere financujú mestá a obce a to zo svojich rozpočtov a z peňazí, ktoré sú ich vlastnými príjmami, a ktoré by mali byť použité na ich školy a školské zaradenia a na rozvoj ich komunít a územia,
 4. e) spôsob zmeny daňového bonusu, ktorý vedie k ďalšiemu znižovaniu príjmov samospráv.
 5. f) postupy Úradu pre verejné obstarávanie pri sankcionovaní samospráv za nadobudnutie nájomných bytov, nakoľko samosprávy postupovali výlučne podľa pokynov ústredných orgánov štátnej správy (MDV SR a ŠFRB) a zároveň odmieta kriminalizáciu predstaviteľov samosprávy.
 6. g) prijímanie legislatívy a reforiem, ktoré nie sú finančne kryté, a ktoré nereflektujú na delenie kompetencií ako prenesených a originálnych najmä v oblasti financovania,
 7. h) verejné nepravdivé vyjadrenia predstaviteľov vlády na adresu samospráv, ako napríklad, že samosprávy tunelujú rozpočty rodín a podobne.    

 Ďalšie informácie v médiách: 

ZMOS vstupuje do štrajkovej pohotovosti: Vyzvalo k tomu i členské mestá a obce 

Tlačová beseda po sneme 18.5.2022

Mimoriadny snem ZMOS vyzýva samosprávy

Pohár trpezlivosti pretiekol: ZMOS vstupuje do štrajkovej pohotovosti, výzva mestám a obciam

Mestá a obce reaguje na návrhy z dielne rezortu financií.

ZMOS vstupuje do štrajkovej pohotovosti.

Združenie miest a obcí Slovenska vládu žiada o pomoc

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.