Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN

 1. o miestnych daniach - zrušené
 2. v oblasti čistoty a poriadku v obci Dubová - platné z roku 1991
 3. o dani z nehnuteľnosti - zrušené VZN č. 6 (3.3.1994)
 4. o chove zvierat - zrušené uznesením 19/2015
 5. Cintorínsky poriadok -zrušené 15.3.2008
 6. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 11.3.1995
 7. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 1.1.1996
 8. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 15.12.1996
 9. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 1.1.1998
 10. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 1.1.1999
 11. o vylepovaní volebných plagátov - zrušené VZN. Č. 20
 12. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Dubová - zrušené VZN č. 47
 13. o vypúšťaní vôd z domácností do cestných rigolov a dažďovej kanalizácie - zrušené uznesením 19/2015, 23.4.2015
 14. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 12.2.2000
 15. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 2.3.2001
 16. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 2.2.2002
 17. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 1.1.2003
 18. o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu - zrušené 1.1.2006
 19. o poplatkoch za umiestnenie jadrového zariadenia - zrušené 31.12.2004
 20. o vylepovaní volebných plagátov - zrušené
 21. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 31.12.2003
 22. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti - zrušené 31.12.2004
 23. o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a o spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Dubová - zrušené VZN. Č. 40
 24. o určení školského obvodu obce Dubová - zrušené VZN č. 34
 25. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené 29.12.2007
 26. povodňový plán záchranných prác obce Dubová - zrušené uznesením 138/2006
 27. o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom, infrazvukom a vibráciami - zrušené 28.2.2008
 28. Požiarny poriadok obce - od 23.4.2015 pozastavená činnosť
 29. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dubová - zrušené VZN č. 35
 30. Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dubová - zrušené VZN. 46
 31. o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach ( o poplatkoch v školstve)
  1. Príloha č. 9 - o výške príspevkov školstve - platná od 1.12.2021
 32. Zásady hospodárenia obce Dubová - zrušené VZN. Č. 44
 33. o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - zrušené VZN č. 54
 34. o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a určenie školské obvodu - Dodatok č. 1 - Rekonštruované v roku 2016 v znení Dodatku č. 1
 35. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 - platné od 26.4.2018
  1. 2021 VZN o dani - sadzby daní 2021
  2. 2021 VZN o dani - stanovenie sumy poplatku 2021
  3. 2019 Sadzba dane na osobu a prenocovanie a oslobodené osoby od dane
 36. o odpadoch na území obce Dubová - zrušené VZN č. 45
 37. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, na dieťa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dubová - platné od 1.1.2016
  • Príloha č. 2 - O Určení výšky dotácia na prevádzku a mzdy z rozpočtu
 38. o dotáciách z rozpočtu obce - platné od 1.1.2017
 39. o vylepovaní volebných plagátov - platné od 6.10.2010
 40. o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v obci Dubová - Dodatok č. 1 - platné od 1..2012
 41. ÚPO, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Dubová - Dodatok č. 2 - platné od 20.7.2015
 42. o určení výšky normatívu a dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, na dieťa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia v zriaďovacej a územnej pôsobnosti obce Dubová a o podpore práce s mládežou - platné 1.4.2019
 43. o pomenovaní ulíc v obci Dubová - zrušené VZN č. 50
  • Príloha č. 3 - o určení názvo ulíc v obci Dubová, platné od 10.1.2017
 44. zásady hospodárenia s majetkom obce Dubová - Dodatok č.1 - platné od 1.1.2019
  • Príloha č. 1. - Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
  • Príloha č. 2 - Vzor súťažných podmienok OVS
  • Príloha č. 3 - Vzor záznamu z uzávierky OVS
  • Príloha č. 4 - Vzor zápisnice o priebehu vyhodnotenie OVS
  • Príloha č. 5 - Vzor oznámenia o priemom predaji
  • Príloha č. 6 - Podmienky pre umiestňovania reklamých zariadení
 45. o odpadoch - platné od 1.1.2016
 46. Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dubová - zrušené VZN č. 55
 47. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Dubová - platné od 9.7.2016
 48. o poplatku za znečisťovanie ovzdušia - platné od 9.7.2016
 49. o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj - zrušené VZN č. 56
 50. o určení názvov ulíc a o číslovaní stavieb v obci Dubová - platné od 23.12.2017
  • Príloha č. 1 - Názvy ulíc obce
  • Príloha č .2 - Grafické znázornenie ulíc obce
 51. o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp na území obce Dubová - platné od 23.12.2018
  • Príloha č. 1 - Ohlásenie o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp
 52. o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová - platné od 28.10.2018
 53. o organizácii miestneho referenda - platné od 12.7.2019
 54. o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - platné od 24.10.2019
  • Príloha č. 1 - Ohlásenie usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie
  • Príloha č. 2 - Oznámenie o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb
 55. Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Dubová - Dodatok č. 1 - platné od 11.6.2020
  • Dodatok č. 1
  • Príloha č. 1 - Vzor zmluvy o prenájme hrobového miesta
  • Príloha č. 2 - Plán miest na pochovanie
  • Príloha č. 3 - Ohlásenie drobnej stavby na hrobovom mieste a žiadosť o vjazd vozidla na pohrebisko
  • Príloha č. 4 - Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (úpravy) na hrobovom mieste a povolenie vjazdu vozidla na pohrebisko
  • Príloha č. 5 - Výpoveď nájomnej zmluvy na hrobové miesto
 56. o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj - platné 27.12.2019
  • Príloha A - Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k miestnemu poplatku za rozvoj
  • Príloha B - Určenie výšky sadzby miestneho poplatku

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Dodatok č. 1 k VZN č. 55 - ochranné pásmo 70.7 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 53 – VZN o organizácii miestneho referenda 342.7 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 56 o miestnom poplatku za rozvoj (od 1.1.2020) 399.8 kB pdf 9.6.2020
VZN č.54 – VZN o pravidlách času predaja a čase prevádzky služieb 233.7 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 55 – prevádzkový poriadok pohrebiska 219.3 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 55 - schválenie 221.3 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 55 - obrazová príloha 112.8 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 2 – v oblasti čistoty a poriadku v obci (užívanie verejného priestranstva, zodpovednosť za čistenie verejného priestranstva, zimná údržba, odvoz tuhého domového odpadu, povinnosti chovateľov 117.8 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 4 – o chove zvierat 56 kB doc 9.6.2020
VZN č. 5 – cintorínsky poriadok – zrušené novým VZN č. 30 47 kB doc 9.6.2020
VZN č. 13 – o vypúšťaní vôd z domácností do cestných rigolov a dažďovej kanalizácie – zrušené uznesením č. 19/2015 29.5 kB doc 9.6.2020
VZN č. 23 – o podmienkach poskytovania sociálnych služieb (spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady, príloha – výška úhrady za jednotlivé úkony) – – od 1.1.2011 zrušené novým VZN č. 40 37.5 kB doc 9.6.2020
VZN č. 25 – o miestnych daniach – zrušené novým VZN č. 29 97 kB doc 9.6.2020
VZN č. 26 – povodňový plán záchranných prác – zrušené uznesením č. 26/2011 158.5 kB doc 9.6.2020
VZN č. 27 – o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb – zrušené uznesením OZ č. 5/2008 z 28.2.2008 86 kB doc 9.6.2020
VZN č. 28 – Požiarny poriadok obce – zrušené uznesením č. 19/2015 148.5 kB doc 9.6.2020
VZN č. 31 – o výške príspevkov v školstve 46.5 kB doc 9.6.2020
VZN č. 31 - Príloha č. 8 - o výške príspevkov školstve - platná od 1.10.2019 196.8 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 33 – o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 95.5 kB doc 9.6.2020
VZN č. 34 – o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a určenie školského obvodu 53 kB doc 9.6.2020
VZN č. 34 - Dodatok č. 1 - Rekonštruované v roku 2016 v znení Dodatku č. 1 138.1 kB pdf 9.6.2020
VZN č . 35 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 112 kB doc 9.6.2020
VZN č. 35 - príloha A 202 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 35 - príloha B 279.3 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 35 - príloha C 324.9 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 37 – o dotácii v školstve 45.8 kB rtf 9.6.2020
VZN č. 38 – o dotáciách z rozpočtu obce 225.3 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 38 – príloha č. 1 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Dubová 256.8 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 39 – o vylepovaní volebných plagátov 44.5 kB doc 9.6.2020
VZN č. 40 – o sociálnych službách 71.5 kB doc 9.6.2020
VZN č. 40 – Príloha č.1 Žiadosť o posúdenie odkázanosti 61 kB doc 9.6.2020
VZN č. 41 – územný plán obce Dubová 33 kB doc 9.6.2020
VZN č. 41 - Dodatok č. 2 Zmeny a doplnky územného plánu obce Dubová 67.2 kB rtf 9.6.2020
VZN č. 42 - o určení výšky normatívu a dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ 48.5 kB doc 9.6.2020
VZN č. 42 - Príloha č. 4 - Určenie výšky finančných prostriedkov 205.8 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 44 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Dubová 219.5 kB doc 9.6.2020
VZN č. 44 - Dodatok č.1 platné od 1.1.2019 453.8 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 45 o nakladaní s odpadmi 156 kB doc 9.6.2020
VZN č. 47 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Dubová 180.3 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 48 – o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 316.6 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 50 – o určení názvov ulíc a o číslovaní stavieb v obci Dubová 691.1 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 51 – o nakladaní s odpadovými vodami 320 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 52 – o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová 227.8 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 52 – Príloha č. 1 Vzor žiadosti 285.8 kB pdf 9.6.2020
VZN č. 52 – Príloha č. 2 Vzor súhlasu 282.5 kB pdf 9.6.2020
Rekonštruovane_VZN_55 291.6 kB pdf 11.6.2020
príloha A-2021 VZN o dani - sadzby daní 2021 - schválené 105.2 kB pdf 2.1.2021
príloha B-2021 VZN o dani - stanovenie sumy poplatku 2021 - schválené 141.3 kB pdf 2.1.2021
dodatok č. 1 VZN č. 45 o odpadoch - schválené 174.1 kB pdf 3.3.2021
príloha č. 9 VZN 31 o výške príspevkov v školstve platná od 1.12.2021 - návrh 152 kB pdf 13.9.2021