Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prenájom a predaj

Zverejnenie prevodu majetku obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Podľa vyššie citovaného zákona obec postupuje pri nakladaní s majetkom obce a pri jeho prevode – predaji *P, prenájme *N a prenechávaní do užívania *PU. Predať majetok môže obec okrem výnimiek menovaných v zákone len – na základe obchodnej verejnej súťaže *OVS podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka – dobrovoľnou dražbou *D podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách – priamym predajom *PP za cenu najmenej podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku s lehotou na podávanie cenových ponúk záujemcom Predaj majetku musí obec zverejniť na úradnej tabuli, na internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, a v regionálnej tlači podľa podmienok menovaných v zákone. Obec môže previesť svoj majetok aj priamym predajom konkrétnemu záujemcovi na základe osobitného zreteľa, ktorý však musí byť zdôvodnený, alebo podľa výnimiek ustanovených v zákone (napr. predaj pozemku pod stavbou, predkupné právo a pod.). Prevod priamym predajom nie je možné uskutočniť na fyzickú osobu, ktorá je v obci:

 • a) starostom obce,
 • b) poslancom obecného zastupiteľstva,
 • c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,
 • d) prednostom obecného úradu,
 • e) zamestnancom obce,
 • f) hlavným kontrolórom obce,

g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f). Na prenájom majetku obce sa majú primerane použiť ustanovenia o predaji. Zároveň sa na zverejňovanie prevodu vlastníctva obce vzťahuje aj § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, ktorý určuje povinnosť obce zverejniť na dobu 1 roka predaj nehnuteľnosti , alebo hnuteľnej veci presahujúcej cenu 20-násobok minimálnej mzdy inej osobe, ako orgánu verejnej moci. Na prenájom majetku obce sa majú primerane použiť ustanovenia o predaji. NEPREHLIADNITE: (vyhľadávanie cez www.jaspi.justice.gov.sk)

 

 

Nižšie v tabuľke použité skratky:

 • N – prenájom
 • P – predaj
 • PU – prenechanie do užívania
 • OVS – obchodná verejná súťaž
 • D – dobrovoľná dražba
 • PP/PN – priamy predaj/nájom
 • UZN – uznesenie obecného zastupiteľstva